Odporúčanie RVPS – RÁEI javaslata

Vážený občania

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Rim. Sobote, vzhľadom na stúpajúce riziko zavlečenia nákazy afrického moru ošípaných, žiadá drobnochovateľov, aby dočasne zrušili chov domácich ošípaných – odporazením na jatočné využitie a nezakladali nové chovy až do odvolania a upozorňujú na povinnosť občanov, ktorý namajú registrované chovy, o ich bezokladnej regirtrácii prostredníctvom RVPS Rim. Sobota

 

Tisztelt Polgárok

A regionális állategészségügyi és élelmiszer igazgatás Rimaszombatban, tekintettel az afrikai sertéspestis behozatalának veszélyére, kéri a kisállattartókat, hogy ideiglenesen szüneteltessék a disznótenyésztést az állat levágásával és ne létesítsenek új tenyészetet visszavonásig és figyelmeztetnek a késedelem n nélküli regisztráció szükségességére a R. Szombati Állategészségügyi hivatalon keresztül.

 

13.10.2020 Minimálné požiadavky bezpečnosti – minimális biztonsági követelmények

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny/Tájékoztató a nemzeti kisebbségi nyelv használatának lehetőséséről

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny/Tájékoztató a nemzeti kisebbségi nyelv használatának lehetőséséről

 

Vitajte na stránkach obce Hodejovec

Obec Hodejovec s 210 obyvateľmi leží učupená medzi kopcami Cerovej vrchoviny. Rozloha katastra je 1113 ha. V prvej písomnej zmienke z roku 1427 sa obec spomína pod názvom Keregede. Dlhé roky patrila hajnáčskemu hradnému panstvu. Jej dominantou je rímskokatolícky Kostol sv. Martina biskupa z roku 1737 a klasicisticky prestavaný v roku 1836. Na väčšej časti územia katastra sa pestujú poľnohospodárske plodiny. Ten takmer celý spadá do územia chránenej oblasti Cerová vrchovina. Územie Hodejovca je vhodné na podnikanie v oblasti agroturistiky a zaujímavé pre turistov, či hubárov.