Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 9. 6. 2023, rozhodnutím č. 204/2023 Z. z., vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na

sobotu 30. septembra 2023.

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 30. 9.2023 od 7:00 do 22:00 h.

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody zdôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon včase pandémie neustanoví inak.

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr vdeň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.Prekážkou práva byť volený je výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.I

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu. Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov.

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť vmieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, vktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu ovydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti vydá najskôr 45 dní predo dňom konania volieb (t.j. najskôr 16. 8. 2023) voličovi hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov vktoromkoľvek volebnom okrsku.Bližšie informácie o možnosti vydania hlasovacieho preukazu sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?nr23-preukaz

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať najneskôr 52 dní pred o dňom konania volieb (t.j. najneskôr 9. 8. 2023) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o voľbu poštou, a to elektronicky (prostredníctvom služieb informačného systému pre voľbu poštou alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy) alebov listinnej podobe. Bližšie informácie o voľbe poštou sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?nr23-posta***

Informácie kvoľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

www.minv.sk/?volby-nrsr

 

Elektronické e-mailové adresy na doručovanie – az elektronikus e-mail címek az iratok kézbesítésére:

– oznámenie o delegovaní člena a náchradníka do okrskových volebných komisií – a tag vagy póttag
delegálása a helyi választási bizottságba
– žiadosti o vydanie hlasovacého preukazu – kérvény a választási igazolvány kiadására

ocuhodejovec@gmail.com

 

 

Utvorenie volebných okrskov

Vymenovanie zapisovatela