Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024 – Elnökválasztás a Szlovák köztársaságban

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. vyhlásil
voľby prezidenta Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 23. marca 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
určil deň konania druhého kola volieb

na sobotu 6. apríla 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 

 

www.minv.sk/?volby-prezidentsr

 

Elektronické e-mailové adresy na doručovanie – az elektronikus e-mail címek az iratok kézbesítésére:

– oznámenie o delegovaní člena a náchradníka do okrskových volebných komisií – a tag vagy póttag
delegálása a helyi választási bizottságba
– žiadosti o vydanie hlasovacého preukazu – kérvény a választási igazolvány kiadására

ocuhodejovec@gmail.com

 

Utvorenie volebných okrskov

Vymenovanie zapisovateľa