Popis systému nakladania s odpadom

Popis systému nakladania s odpadom

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom

Náklady na zbernú nádobu na ZKO znáša pôvodný pôvodca odpadu, náklady ne sú zahrnuté v miestnom poplatku za komunálny odpad. Nakladanie so ZKO z verejného priestranstva na území obce je zabezpečené prostredníctvom nádob (smetných košov) na ZKO rozmiestnených na území obce. Harmonogram zberu a vývozu zmesového komunálneho odpadu je zverejnený na web stránke obce v časti Služby.

Nakladanie s odpadom s obsahom škodlivých látok z domácností a autoakumulátormi

Na území obce uplatňuje kalendárový zber. Zber, prepravu, zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu. Obec zabezpečí pre držiteľa odpadu zber a odvoz dvakrát do roka, a to pristavením vozidla. O dni zberu podľa harmonogramu, bude obec informovať držiteľov odpadu v obci obvyklým spôsobom (miestným rozhlasom).

Nakladanie s elektroodpadom z domácností

Elektroodpad z domácností je držiteľ takéhoto odpadu povinný odovzdať v rámci kalendárového zberu, alebo  prostredníctvom spätného zberu elektroodpadu distribútorovi elektrozariadení priamo v predajni elektrospotrebičov. Na území obce uplatňuje kalendárový zber. Zber, prepravu, zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.

Nakladanie s odpadom z papiera

Odpady z papiera sa v rámci triedeného zberu zbierajú prostredníctvom kalendárového zberu 2 x do roka a sú na to určené modré plastové vrece. Zber zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.

Nakladanie s odpadom z plastov a PET fliaš

Odpady z plastov a PET flaše sa v rámci triedeného zberu zbierajú prostredníctvom žltých plastových vriec. Na území obce uplatňuje kalendárový zber 12x do roka. Zber zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.  Obaly z plastov (napr. PET fľaše) musia byť stlačené.

Nakladanie s odpadom zo skla

Odpady zo skla sa v rámci triedeného zberu zbierajú prostredníctvom zelených plastových  vriec. Na území obce uplatňuje kalendárový zber 2 x do roka . Zber zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu..

Nakladanie s odpadom z kovov a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky

Odpady z kovov a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom plastových vriec oranžovej farbe. Zber odpadov zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť 2 x do roka. Obec využíva spoločný zber kovov a viacvrstvových kombinovaných materiálov, pričom vyzbierané zložky budú následne roztriedené v priestoroch zberovej spoločnosti.

Nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi

Obyvatelia obce kompostujú svoj vlastný biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad vo svojom kompostovacom zásobníku. Obec nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad na svojom území pre obyvateľov obce, pretože 100% obyvateľov obce kompostuje vlastný biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a kuchynský odpad na svojich domácich kompostoviskách (kompostovací zásobník).