Príhovor starostu obce

Príhovor starostu obce na ustanovujúcom zasadnutí OZ dňa 17.12.2010

Vážené pani poslankyne, páni poslanci, obyvatelia našej obce,milí hostia!

Pred sviatkami sme sa zišli na ustanovujúcom verejnom zasadnutí obecného  zastupiteľstva v novom volebnom období. Pred chvíľou sme sa slávnostným sľubom zaviazali nasledujúce 4 roky pracovať pre našu obec,

ktorú samozrejme považujeme za v úvodzovkách naše hlavné mesto. Je naše a prajeme si, aby bolo krásne nielen v našich srdciach, ale aj v očiach všetkých občanov, ktorí tu žijú, pracujú ale aj tých, ktorí k nám náhodne zavítajú.

Naša dedina má svoju históriu, aj svoju súčasnosť, spolu s dobrými a pracovitými ľuďmi, našimi občanmi, ktorí nám svojou voľbou prejavili svoju dôveru na ďalšie štyri roky. Ja to osobne považujem za veľkú poctu, ale teraz po voľbách už aj za veľkú zodpovednosť.

Ján Amos Komenský povedal:

„Nesľubuj, že vykonáš, nehovor, že si vykonal,

ale ponechaj svojim skutkom, aby za teba hovorili.“

Dúfam, že aj na základe vykonaných skutkov ste rozhodovali v náš prospech. Prv, sa osobne chcem úprimne a zo srdca poďakovať všetkým občanom, ktorí mi svojím hlasom prejavili dôveru. Ďakujem aj tým občanom, ktorí svojou voľbou uprednostnili iného kandidáta, lebo svojou aktívnou účasťou jasne prejavili záujem o veci verejných.

Vďaka patrí bývalej pani starostke,všetkým poslancom, ktorí strávili v obecnom zastupiteľstve predchádzajúce 4 roky, a pracovníkom obecného úradu a mnohým občanom za spoločne vykonanú prácu.

Vážení prítomní,

vstupoval som do týchto volieb s predsavzatím dokončiť rozbehnuté dielo. Voliči mi túto možnosť dali a mojou povinnosťou je pokračovať a dokončiť rozbehnuté veci. Všetky chyby a nedostatky beriem ako poučenie a som pripravený toto poučenie zúročiť v ďalšej svojej práci.

Chcem Vás ubezpečiť, že mimoriadne mi záleží na výchove mladej generácie našej obce, preto budem náležitú pozornosť venovať  rozvoju mimoškolskej činnosti, hlavne so zameraním na aktívne využitie voľného času a na boj proti drogám a vandalizmu.

Vážení prítomní,

budem starostom všetkých občanov, starostom,  ktorý sa stará,chráni ale očakáva aj dodržiavanie zákonov a nariadení. Verím v plodnú spoluprácu s obecným zastupiteľstvom, lebo len spoločnými silami môžeme dospieť k úspechu a úspech znamená pre nás rozvoj našej obce a spokojnosť našich občanov. Prajem , aby sme túto prácu vykonávali s láskou ku svojej dedine a s pocitom hrdosti a dôstojnosti.

Vážené dámy, páni!

Stojíme na prahu VIANOC a NOVÉHO ROKU, preto mi dovoľte, aby som v závere svojho vystúpenia všetkým obyvateľom našej obce  v mene svojom i v mene pracovníkov obce  zaželal príjemné sviatky, pevné zdravie a ešte veľa síl pri napĺňaní  životných plánov a predsavzatí. Nech sú nasledujúce sviatky ako aj ďalšie roky Vášho života naplnené pocitom spokojnosti a šťastia.

Nech Nám pri tom všetkým Pán Boh pomáha.