Sčítanie obyvateľov

K 31. 03. 2021 sa online sčítalo 4,84 milióna obyvateľov. Dňa 13. 06. 2021 sa
na Slovensku skončilo asistované sčítanie. Asistovane sa počas šiestich týždňov
sčítalo 376-tisíc obyvateľov. Celkovo sa v Slovenskej republike k 13. 06. 2021
samosčítalo (online a asistovane) 5,22 milióna obyvateľov.
Podiel sčítaných obyvateľov v rámci online sčítania a asistovaného sčítania
dosiahol 92,7% sčítaných z odhadovaného počtu.

 

Popis systému nakladania s odpadom

Popis systému nakladania s odpadom

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom

Náklady na zbernú nádobu na ZKO znáša pôvodný pôvodca odpadu, náklady ne sú zahrnuté v miestnom poplatku za komunálny odpad. Nakladanie so ZKO z verejného priestranstva na území obce je zabezpečené prostredníctvom nádob (smetných košov) na ZKO rozmiestnených na území obce. Harmonogram zberu a vývozu zmesového komunálneho odpadu je zverejnený na web stránke obce v časti Služby.

Nakladanie s odpadom s obsahom škodlivých látok z domácností a autoakumulátormi

Na území obce uplatňuje kalendárový zber. Zber, prepravu, zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu. Obec zabezpečí pre držiteľa odpadu zber a odvoz dvakrát do roka, a to pristavením vozidla. O dni zberu podľa harmonogramu, bude obec informovať držiteľov odpadu v obci obvyklým spôsobom (miestným rozhlasom).

Nakladanie s elektroodpadom z domácností

Elektroodpad z domácností je držiteľ takéhoto odpadu povinný odovzdať v rámci kalendárového zberu, alebo  prostredníctvom spätného zberu elektroodpadu distribútorovi elektrozariadení priamo v predajni elektrospotrebičov. Na území obce uplatňuje kalendárový zber. Zber, prepravu, zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.

Nakladanie s odpadom z papiera

Odpady z papiera sa v rámci triedeného zberu zbierajú prostredníctvom kalendárového zberu 2 x do roka a sú na to určené modré plastové vrece. Zber zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.

Nakladanie s odpadom z plastov a PET fliaš

Odpady z plastov a PET flaše sa v rámci triedeného zberu zbierajú prostredníctvom žltých plastových vriec. Na území obce uplatňuje kalendárový zber 12x do roka. Zber zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.  Obaly z plastov (napr. PET fľaše) musia byť stlačené.

Nakladanie s odpadom zo skla

Odpady zo skla sa v rámci triedeného zberu zbierajú prostredníctvom zelených plastových  vriec. Na území obce uplatňuje kalendárový zber 2 x do roka . Zber zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu..

Nakladanie s odpadom z kovov a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky

Odpady z kovov a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom plastových vriec oranžovej farbe. Zber odpadov zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť 2 x do roka. Obec využíva spoločný zber kovov a viacvrstvových kombinovaných materiálov, pričom vyzbierané zložky budú následne roztriedené v priestoroch zberovej spoločnosti.

Nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi

Obyvatelia obce kompostujú svoj vlastný biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad vo svojom kompostovacom zásobníku. Obec nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad na svojom území pre obyvateľov obce, pretože 100% obyvateľov obce kompostuje vlastný biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a kuchynský odpad na svojich domácich kompostoviskách (kompostovací zásobník).

Pomoc pre obete trestných činov – Segítség a bűncselekmények áldozatainak

Pomoc pre obete trestných činov dostupná aj mimo krajských miest

 

Informačné kancelárie pre obete trestných činov (IK) sídliace v každom krajskom meste rozširujú svoju pôsobnosť aj do ďalších miest, a to zriadením detašovaných pracovísk.

V Banskobystrickom kraji bude od 18. mája 2021 otvorené detašované pracovisko v Lučenci. Nachádza sa v priestoroch Okresného úradu Lučenec (Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec, 2. posch., č. dverí 220).

Obetiam alebo potenciálnym obetiam bude kancelária k dispozícii každý utorok v čase od 8:30 do 15:00 hod. V prípade záujmu o konzultáciu je potrebné vopred si dohodnúť termín na telefónnom čísle 0908 797 755 alebo 0961 605 790, prípadne mailom na adresu veronika.polakova@minv.sk. Viac informácií o prevencii kriminality  možnostiach pomoci nájdete na https://prevenciakriminality.sk/ .

 

Na Slovensku ide o prvé zavedenie systémovej služby pre obete trestných činov, ktorá je v gescii Ministerstva vnútra SR v spolupráci s jednotlivými partnermi. IK sú vytvorené odborom prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR

 

 

Segítség a bűncselekmények áldozatainak a kerületi városokon kívül is

 

Az Információs iroda  a bűncselekmények áldozatainak 2021. május.18-tól kihelyezett munkahelyet nyit Losoncon a Járási hivatal épületében,

(Köztársaság tér 26, 984 01 Losonc, 2. emelet., 220-as ajtó.)

 

Az áldozatoknak vagy lehetséges áldozatoknak minden kedden rendelkezésre állanak 8:30-tól 15:00-ig. Igény esetén előre kell egyeztetni időpontot a 0908 797 755 vagy 0961 605 790 telefonszámokon esetleg é-mailben https://prevenciakriminality.sk címen.

Úradná tabuľa

Zverejnenie informácii /Közzététel

Pohrebníctvo v Hodejove – Temetkezés Várgedén

Pohrebníctvo – Temetkezés:
Ladislav Fűkő
Hodejov 141
Stála služba – Állandó szolgálat
0908 745 330, 0915 871 637

 

O Z N A M – É R T E S Í T É S

 

Banskobystrický samosprávny kraj oznamuje občanom, že dňa 27.06.2021 /nedeľa / od 9.00 hod.  v priestoroch kultúrneho domu v obci Jesenské, sa uskutoční očkovanie proti ochoreniu Covid – 19.

Na  prvé očkovanie sa môžu prihlásiť občania od 16 rokov na stránke https://bbsk.nahradnici.sk/  do 25.06.2021 do 10.00 hod.

Upozorňujeme občanov, že deti  vo veku od 16 do 18 rokov sa budú očkovať len v sprievode zákonného zástupcu.

Ďalšie informácie Vám radi poskytneme na telefónnych číslach : 047 58 11 277, 56 98 422

 

Besztercebányai önkormányzati kerület értesiti a lakosokat, hogy 2021.06.27. vasárnap 9.00 órától a kultúrház nagytermében Feleden Covid 19 ellen oltani fognak.

Az első oltásra, 16 évesnél idősebbek a https://bbsk.nahradnici.sk/ oldalon jelentkezhetnek 25.-én 10 óráig.

16 és 18 éves kor között csak a törvényes képviselő jelenlétében oltanak!

Bővebb információt a 047 58 11 277, 56 98 422 telefonszámokon nyújtanak.

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny/Tájékoztató a nemzeti kisebbségi nyelv használatának lehetőséséről

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny/Tájékoztató a nemzeti kisebbségi nyelv használatának lehetőséséről

 

Okresný úrad v Rimavskej Sobote, upozorňuje vlastníkov, nájomcov poľnohospodárskej pôdy – Rimaszombati Járási Hivatal figyelmezteti a termőföld tulajdonosokat és bérlőket

 

A Rimaszombati Járási Hivatal, föld és erdő osztálya figyelmeztet és felhívja a figyelmét minden tulajdonos, bérlő és mezőgazdasági földhasználónak, hogy biztosítsák be a mezőgazdasági földek alap gondozását, a mezőgazdasági földek védelméről szóló törvény 3. cikkelye szerint, ami következő kötelességeket irja elő:

 

-agrotechnikai módszerekkel meg kell őrizni a mezőgazdasági földterület minőségét és megvédeni a károsodástól és leértékelődéstől,

 

-megelőzni a gyom megjelenését és terjedését

 

-bebiztosítani a földterület használatát úgy, hogy  ne legyen veszélyeztetve a terület ökológiai stabilitása és megőrződjenek a természeti folyamatok és működő visszacsatolásuk a területen

 

-rendezni és összhangba hozni a mezőgazdasági terület fajtáját a földhivatal nyilvántartásával

 

A Rimaszombati Járási Hivatal, föld és erdő osztálya, mint jogilag hivatott,  felhívja a figyelmét minden tulajdonos, bérlő és mezőgazdasági földhasználónak, hogy tartsák gyommentesen a saját mezőgazdasági és egyéb földterületeiket rendszeres, de mindenek előtt időbeni gyommentesítéssel, hogy ne terjedhessen át a szomszédos földekre.

 

Ezzel kapcsolatban felhívjuk a figyelmüket, hogy a törvény szerint, aki tétlenséggel a földterület gyomosodását előidézi, vagy nem teljesíti kötelességét a mezőgazdasági földeket védő hivatal utasítása szerit, jogi személyt a hivatal akár 33 200 euróra is büntethet.

 

Tekintettel a probléma súlyosságára, a mezőgazdasági földeket védő hivatal ebben az évben is ellenőrizni fogja a kötelesség teljesitését a természetvédelmi törvény felhatalmazása alapján, kidolgozott időrend szerint.

 

Az együttműködésüket köszönjük.

 

Ing. Ondrej Poprocký, hivatalvezető