Sčítanie obyvateľov

Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky sa uskutoční v plánovanom termíne od 15.2.2021 do 31.3.2021. Sčítanie obyvateľov bude plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné. Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na www.scitanie.sk. Vyzývame obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym (seniorom), ak ich o to požiadajú. V zmysle novely zákona sa posúva termín asistovaného sčítania.

Elektronické sčítanie obyvateľov

Vyplnenie elektronického formuláru nezaberie viac ako 10 minút. Sčítavať sa obyvatelia budú z pohodlia domova sami, bez ohrozenia na ich zdraví a bez kontaktu s cudzím človekom. Na sčítanie postačí mobil, tablet, notebook alebo PC. Obyvatelia nájdu elektronický sčítací formulár na stránke www.scitanie.sk a budú mať k dispozícii aj mobilnú aplikáciu.

Posun termínu asistovaného sčítania

Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou svojich blízkych, na splnenie povinnosti sčítať sa môže využiť asistované sčítanie. To znamená, že buď obyvateľ navštívi kontaktné miesto zriadené obcou, kde ho sčíta stacionárny asistent alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho.

Vzhľadom na pandemickú situáciu, na základe dnešného rozhodnutia vlády, sa  posúva termín asistovaného sčítania, aby sme ochránili zdravie všetkých zúčastnených. Asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona začne od 1.4.2021 a potrvá najneskôr do 31.10.2021.

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.Asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona začne od 1.4.2021 a potrvá najneskôr do 31.10.2021.

Kontaktné miesto – számláló hely

 

Nemôžete sa sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby?

Navštívte kontaktné miesto, kde Vám náš asistent rád pomôže.

Nem tudja egyedül vagy hozzátartozóval megoldani a számlálást?

Látogassa meg a számláló helyet, ahol szivesen segítünk.

 

Obecní úrad Hodejovec– községi hivatal Kerekgede

Prevádzkové hodiny – nyitva tartás:

 

Pondelok – hétfő                 8:00 – 13.00

Utorok – kedd                      8:00 – 13.00

Streda – szerda                   8:00 – 13.00

Štvrtok  – csütörtök              8:00 – 13.00

Piatok – péntek                   8:00 – 13.00

 

Nemôžete sa dostaviť na kontaktné miesto? Požiadajte o mobilného asistenta sčítania:

Nem tud elmenni a számláló helyre? Kérjen mobil számlálót.

tel: 0475698394       email: ocuhodejovec@gmail.com

Asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona začne od 1.4.2021 a potrvá najneskôr do 31.10.2021.!

Az aszisztált számlálás 2021.4.1 és 2021.10.31 között lessz megtartva!

 

Popis systému nakladania s odpadom

Popis systému nakladania s odpadom

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom

Náklady na zbernú nádobu na ZKO znáša pôvodný pôvodca odpadu, náklady ne sú zahrnuté v miestnom poplatku za komunálny odpad. Nakladanie so ZKO z verejného priestranstva na území obce je zabezpečené prostredníctvom nádob (smetných košov) na ZKO rozmiestnených na území obce. Harmonogram zberu a vývozu zmesového komunálneho odpadu je zverejnený na web stránke obce v časti Služby.

Nakladanie s odpadom s obsahom škodlivých látok z domácností a autoakumulátormi

Na území obce uplatňuje kalendárový zber. Zber, prepravu, zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu. Obec zabezpečí pre držiteľa odpadu zber a odvoz dvakrát do roka, a to pristavením vozidla. O dni zberu podľa harmonogramu, bude obec informovať držiteľov odpadu v obci obvyklým spôsobom (miestným rozhlasom).

Nakladanie s elektroodpadom z domácností

Elektroodpad z domácností je držiteľ takéhoto odpadu povinný odovzdať v rámci kalendárového zberu, alebo  prostredníctvom spätného zberu elektroodpadu distribútorovi elektrozariadení priamo v predajni elektrospotrebičov. Na území obce uplatňuje kalendárový zber. Zber, prepravu, zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.

Nakladanie s odpadom z papiera

Odpady z papiera sa v rámci triedeného zberu zbierajú prostredníctvom kalendárového zberu 2 x do roka a sú na to určené modré plastové vrece. Zber zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.

Nakladanie s odpadom z plastov a PET fliaš

Odpady z plastov a PET flaše sa v rámci triedeného zberu zbierajú prostredníctvom žltých plastových vriec. Na území obce uplatňuje kalendárový zber 12x do roka. Zber zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.  Obaly z plastov (napr. PET fľaše) musia byť stlačené.

Nakladanie s odpadom zo skla

Odpady zo skla sa v rámci triedeného zberu zbierajú prostredníctvom zelených plastových  vriec. Na území obce uplatňuje kalendárový zber 2 x do roka . Zber zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu..

Nakladanie s odpadom z kovov a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky

Odpady z kovov a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom plastových vriec oranžovej farbe. Zber odpadov zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť 2 x do roka. Obec využíva spoločný zber kovov a viacvrstvových kombinovaných materiálov, pričom vyzbierané zložky budú následne roztriedené v priestoroch zberovej spoločnosti.

Nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi

Obyvatelia obce kompostujú svoj vlastný biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad vo svojom kompostovacom zásobníku. Obec nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad na svojom území pre obyvateľov obce, pretože 100% obyvateľov obce kompostuje vlastný biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a kuchynský odpad na svojich domácich kompostoviskách (kompostovací zásobník).

NOVÉ VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE – ÚJ RENDELETEK

VZN 1-2020 o nakladaní s odpadmi Hodejovec

VZN 1-2020 Hulladékok kezelése Kerekgede

VZN 2-2020 O prevádzkovaní pohrebiska s domom smútku Hodejovec

VZN 2-2020 a temető és halottasház üzemeltetéséről Kerekgede

Úradná tabuľa

Zverejnenie informácii /Közzététel

Pohrebníctvo v Hodejove – Temetkezés Várgedén

Pohrebníctvo – Temetkezés:
Ladislav Fűkő
Hodejov 141
Stála služba – Állandó szolgálat
0908 745 330, 0915 871 637

 

KORONAVÍRUS – INFORMÁCIE

 

 

Kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR po príchode z rizikových krajín

 

Okres Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Telefón e-mail
Rimavská Sobota Rimavská Sobota 918 542 763 rs.epid@uvzsr.sk

 

Dr. Dudáš Dôležité OZNÁMENIE-FONTOS KÖZLEMÉNY, Príloha č1, Melléklet 1