Uznesenia OZ – Határozatok

Uznesenia zo dna 10.12.2018 1-5 

Informácia o výsledkoch volieb, poverenie poslanca, zriadenie komissií, Určenie platu starostu – Választási eredmények, képviselő meghatalmazása, komissziók létrehozása, a polgármester fizetésének meghatározása.

Uznesenia zo dna 04.01.2019 6-15

Vyhlasenie voľby kontrolora, správa kontrolnej činnosti, stanovisko k rozpočtu, rozpočet 2019, úprava rozpočtu 2018,  zástupca starostu, odmenovanie poslancov, zmena VZN – poplatku za odpad, zmluva na dom čd.36 – Főellenőr választás kiirása, főellenőr jelentés, költségvetés 2019, költségvetés 2018 módositás, polgármesterhelyettes választás, képviselők javadalmazása, rendeletmódositás a szemétdijról, szerződés a 36os számú házra

Zápisnica 4.1.2019 OZ Hodejovec/Jegyzőkönyv


Uznesenia zo dna 01.03.2019

Uznesenie 16-2019 Určenie zapisovateľa  – Jegyzőkönyvvezető választása

Uznesenie 17-2019 Vyhlásenie voľby kontrolóra/ Főellenőr választás kiirása

Uznesenie 18-2019 Správa rozpočtu 2018/ Költségvetés jelentés 2018

Uznesenie 19-2019 Správa rozpočtu 2019/ Költségvetés jelentés 2019

Uznesenie 20-2019 Rokovací poriadok/ Testület ülésrendje

Uznesenie 21-2019 Vyradenie materiálu/ Kiselejtezés

Uznesenie 22-2019 Poplatok Kulturného domu / a kutúrház bérleti dijai

Zápisnica 1.3.2019 OZ Hodejovec/ Jegyzőkönyv


Uznesenia zo dna 12.04.2019

Uznesenie č.23-2019 určenie zapisovateľa/ Jegyzőkönyvvezető választása

Uznesenie č.24-2019 Voľba hlavného kontrolóra obce Hodejovec na obdobie 2019 -2025/ Főellenőr választás

Uznesenie č.25-2019 Zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru obce Hodejovec/ Önkéntes tűzoltó egyesület megalapitása

Uznesenie č.26-2019 Vymenovanie členov kontrolnej skupiny na vykonávanie preventívnych protipožiarných kontrol/ Tűzbiztonsági ellenőrzés tagjainak kinevezése

Uznesenie č.27-2019 Znalecký posudok na rodinný dom čd.-36/ A 36os számú ház értékének felbecsültetése

Zápisnica 12.04.2019 OZ Hodejovec/ Jegyzőkönyv


Uznesenia zo dna 21.06.2019

Uznesenie č.28-2019 Určenie zapisovateľa a voľba návrhovej komisie/ Jegyzőkönyvvezető választása

Uznesenie č.29-2019 Záverečný účet obce Hodejovec za rok 2018/ 2018-as év könyvelési kimutatása

Uznesenie č.30-2019 Návrh na zmenu rozpočtu/ Javaslat a költségvetésváltoztatásra

Uznesenie č.31-2019 Plán kontrolnej činnosti/ Főellenőr ellenőrzési rendje

Uznesenie č.32-2019 Komunitný plán sociálnych služieb obce Hodejovec 2019 – 2024/ Szociális zsolgáltatások terve

Uznesenie č.33-2019 Určenie platu starostu/ A polgármester fizetáse

Uznesenie č.34-2019 Informácia o vydanie nového organizačného poriadku/ Új hivatali rend

Uznesenie č.35-2019 Oprava strechy požiarnej zbrojnice/ Tűzoltószertár tetőzetének javitása

Uznesenie č.36-2019 Vyradenie starého materiálu obce Hodejovec/ Leselejtezés

Uznesenie č.37-2019 Kúpa kontejnera na kumunálný odpad do cintorína/ Szemetes konténer vásárlás

Uznesenie č.38-2019 Smernica Obce Hodejovec na zabezpečenie zákona o slobodnom prístupe k informáciám/ Irányelv a szabad információáramlás törvényének betartásáról

Zápisnica 21.06.2019OZ/ Jegyzőkönyv


Uznesenia zo dna 20.09.2019

Uznesenie č.39-2019 Určenie zapisovateľa a voľba návrhovej komisie/ Jegyzőkönyvvezető választás

Uznesenie č.40-2019 Správa HKO o výsledku vykonanej kontroly/ Főellenőri jelentés

Uznesenie č.41-2019 Zásady hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami obce/ A község azdálkodási irányelve

Uznesenie č.42-2019 – Vyanočná poukážka/ Karácsonyi utalvány

Uznesenie č.43-2019 – Vodovod – zaradenie do majetku obce/ A vizvezeték felvétele a község vagyonába

Uznesenie č.44-2019 – HKO u viacerých zamestnavateľov/ Főellenőr több helyen történő alkalmazásáról

Uznesenie č.45-2019 – Zabránenie šírenia buriny/ Gyom terjedésének megakadályozásáról

Zápisnica 20.09.2019OZ/ Jegyzőkönyv