Uznesenia OZ

Uznesenia zo dna 10.12.2018 1-5

Uznesenia zo dna 04.01.2019 6-15

Zápisnica 4.1.2019 OZ Hodejovec


Uznesenia zo dna 01.03.2019

Uznesenie 16-2019 Určenie zapisovateľa

Uznesenie 17-2019 Vyhlásenie voľby kontrolóra

Uznesenie 18-2019 Správa rozpočtu 2018

Uznesenie 19-2019 Správa rozpočtu 2019

Uznesenie 20-2019 Rokovací poriadok

Uznesenie 21-2019 Vyradenie materiálu

Uznesenie 22-2019 Poplatok Kulturného domu

Zápisnica 1.3.2019 OZ Hodejovec


Uznesenia zo dna 12.04.2019

Uznesenie č.23-2019 určenie zapisovateľa

Uznesenie č.24-2019 Voľba hlavného kontrolóra obce Hodejovec na obdobie 2019 -2025

Uznesenie č.25-2019 Zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru obce Hodejovec

Uznesenie č.26-2019 Vymenovanie členov kontrolnej skupiny na vykonávanie preventívnych protipožiarných kontrol

Uznesenie č.27-2019 Znalecký posudok na rodinný dom čd.-36

Zápisnica 12.04.2019 OZ Hodejovec


Uznesenia zo dna 21.06.2019

Uznesenie č.28-2019 Určenie zapisovateľa a voľba návrhovej komisie

Uznesenie č.29-2019 Záverečný účet obce Hodejovec za rok 2018

Uznesenie č.30-2019 Návrh na zmenu rozpočtu

Uznesenie č.31-2019 Plán kontrolnej činnosti

Uznesenie č.32-2019 Komunitný plán sociálnych služieb obce Hodejovec 2019 – 2024

Uznesenie č.33-2019 Určenie platu starostu

Uznesenie č.34-2019 Informácia o vydanie nového organizačného poriadku

Uznesenie č.35-2019 Oprava strechy požiarnej zbrojnice

Uznesenie č.36-2019 Vyradenie starého materiálu obce Hodejovec

Uznesenie č.37-2019 Kúpa kontejnera na kumunálný odpad do cintorína

Uznesenie č.38-2019 Smernica Obce Hodejovec na zabezpečenie zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Zápisnica 21.06.2019OZ