Zmluvy / Szerződések

KÚPNA ZMLUVA centrum obce/ Falu közepe megvásárlása-PDF

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov/ A csomagolóanyagok elhelyezéséről

Zmluva o dielo 150413-HST-1 Premier consulting/ Szerződés

Zmluva s fi. Fúra s.r.o. – nakladanie s odpadmi/ Fúra k.f.t. kommunális hulladék

Zmluva č. ZV02030 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/ Vissza nem téritendő támogatásról

Zmluva č. 1592/2014/ZZ o zriadení záložného práva/ Zálogjog létrehozásáról

Dohoda o vyplňovacom práve  k blankozmenke č. 1339/2014/D/ Az üres számla kitöltési jogáról

DOHODA č. 11/2015/§ 54 – VZ  –  Verejné zamestnávanie/ Nyivános foglalkoztatásról

Darovacia zmluva Slovanet a.s./ Ajándékozási szerződés Slovanet

Zmluva o spolupráci Slovanet a.s./ Slovanet együttműködési megállapodás

Zmluva o bežnom účte VUB a.s./ VUB számláról

Zmluva o terminovanom úvere VUB a.s./ VUB kölcsönszerződés

Zmluva-o-dielo-070515-MST-4 Premier consulting/ Szerződés

Zmluva  070515 MST-5 Premier consulting/ Szerződés

Zmluva 111115-MST-2 Premier consulting/ Szerződés

Zmluva 241115-MST-5-1Premier consulting/ Szerződés 

Zmluva 241115-MST-5-2 Premier consulting/ Szerződés

Zmluva o dielo – multifunkčné ihrisko / Többfunkciós játszótér

Zmluva o dielo – multifunkčné ihrisko – rozpočet/ Többfunkciós játszótér költségvetés

Zmluva o dielo DUGYTECH / Szerződés

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov/ A csomagolóanyagok elhelyezéséről

Kúpno-predajná zmluva Obec Hodejovec  od Dani Zoltána s manželkou/ Ház vásárlásról

Zmluva s auditorom na audit za rok 2015/ Auditálásról 2015

Mandátna zmluva na zabezpečenie VO na výber zhotoviteľa diela/ Kivitelező választás bebiztositásáról

Dodatok ku zmluve o dielo  241115 MST 5-1 -Premier consuting- szerződés módositás

Najomna-zmluva-na-pozemok-BOVEL sro- Fölbérleti szerződés

Najomna-zmluva-na-c-d-36 / Házbérleti szerződés

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov – dodatok/ A csomagolóanyagok elhelyezéséről módositás

Zmluva na prevádzkovanie vodovodu – Stredoslovenská vodárenská spoločnosť/ A vizvezeték üzemeltetéséről

Zmluva na modernizáciu VO v Hodejovci / A közvilágitás modernizáciojáról

31.12.2018 Zmluva- Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov/ Személyi adatok védelmére felelős személyről

Rok 2019

7.1.2019 Ukončenie nájomnej zmluvy – čd36/ Házbérleti szerződés befejezése

18.2.2019 Zmluva o kontrole ihriska/ Játszótér ellenőrzésről

11.3.2019 Dodatok k zmluve o nakladania s odpadmi z obalov/ A csomagolóanyagok elhelyezéséről módositás

10.5.2019 SPP dodatok k zmluve/ Gázszolgáltató módositás

10.5.2019 Zmluva o dotácie z postriedkov DpoSr / Az önkéntes tüzoltók támogatásáról

23.5.2019 SPP dodatok – zmena adresy/ Gázszolgáltató cimmódositás

19.9.2019 Zmluva o poskytovaní auditorských sližieb na rok 2018/ A 2018-as év könyvvizsgálatáról

22.11.2019Zmlva o poskytovaní dôveryhodnej služby – vydávanie certifikátov/ Elektronikus pecsét

27.12.2020 Dohoda s UPSVaR na UOZ/ Szerződés a Munkaügyi hivatallal az álláskeresők alkalmazásáról

ROK 2020

27.1.2020Dohoda ÚpsvrRS – cesta na trh práce/ megállapodás a munkaügyi hiv. mukahelyek támogatásáról

29.1.2020 Komunálna poistovňa, úrazové poist. Cesta na trh práce/ szerződés balesetbiztositásról

10.2.2020FURA dodatok k zmluve/ szerződés módositás a Fura céggel – konténer árak

Natur-pack a.s. zmluva 23.3.2020 – szerződés

Zmluva s fi. Fúra s.r.o. – triedený zber / Fúra k.f.t. válogatott hulladék

Zmluva na pracovnú zdravotnú službu – Szerződés munkaegészségügyi szolgálat nyujtására

Remek s.r.o – spracúvania osobných údajov – Személyes adatok feldolgozása

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb – Szerződés könyvvizsgálatra

ZMLUVA-o-vypozicke_tablety a sim – Tablet és SIM kölcsönzése

ZMLUVA Slovak telekom- o poskytovaní verejných služieb/ Slovak telekom – szolgáltatásról

zmluva o pomoci v hmotnej núdzi s úradom práce/ munkaügyi hivatalal

Dodatok s Fura na zber jedlých olejov a tukov/ étolajok és zsiradékok gyüjtéséről

ROK 2021

Fura dodatok k zmluve – Fura szerződés kiegészités

Dodatok s NATUR-PACK, O ZABEZPEČENÍ ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV/ kiegészités csomagolóanyag gyüjtésről

Kúpna zmluva pozemku, obec – Gubala Mikuláš / telek vételi szerződés

Príloha k zmluve s Fura s.r.o. / szerződés kiegészítés a Fura céggel.

ZMLUVA o dotácie z prostriedkov DpoSR/ sz. az önkéntes tűzoltók támogatásáról

MG PZS sro dodatok k zml./ MG PZS kft szerződés kiegészítés

Kúpna zmluva Gubala dodatok / Gubala M. kiegészítés

Kúpna zmluva_Statok Bizovo s.r.o a Obec Hodejovec/ telek vételi szerződés