Zmluvy

KÚPNA ZMLUVA centrum obce-PDF

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Zmluva o dielo 150413-HST-1

Zmluva č. ZV02030 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Zmluva č. 1592/2014/ZZ o zriadení záložného práva

Dohoda o vyplňovacom práve  k blankozmenke č. 1339/2014/D

DOHODA č. 11/2015/§ 54 – VZ  –  Verejné zamestnávanie

Darovacia zmluva Slovanet a.s.

Zmluva o spolupráci Slovanet a.s.

Zmluva o bežnom účte VUB a.s.

Zmluva o terminovanom úvere VUB a.s.

Zmluva-o-dielo-070515-MST-4

Zmluva  070515 MST-5

Zmluva 111115-MST-2

Zmluva 241115-MST-5-1

Zmluva 241115-MST-5-2

Zmluva o dielo – multifunkčné ihrisko

Zmluva o dielo – multifunkčné ihrisko – rozpočet

Zmluva o dielo DUGYTECH

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Kúpno-predajná zmluva Obec Hodejovec  od Dani Zoltána s manželkou

Zmluva s auditorom na audit za rok 2015

Mandátna zmluva na zabezpečenie VO na výber zhotoviteľa diela

Dodatok ku zmluve o dielo  241115 MST 5-1

Najomna-zmluva-na-pozemok-BOVEL-sro

Najomna-zmluva-na-c-d-36

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov – dodatok

Zmluva na prevádzkovanie vodovodu – Stredoslovenská vodárenská spoločnosť

Zmluva na modernizáciu VO v Hodejovci

Zmluva- Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov

Ukončenie nájomnej zmluvy – čd36

Zmluva o kontrole ihriska

Dodatok k zmluve o nakladania s odpadmi z obalov

SPP dodatok k zmluve 10.5.2019

Zmluva o dotácie z postriedkov DpoSr 10.5.2019

SPP dodatok – zmena adresy