Zverejnenie informácii / Információközlés

Nariadenie vlády – zverejnenie informácii

Povinne zverejnené informácie

Prehľad faktúr 2011-2015 január

Zmluva o dielo 150413-HST-1

Zmluva č. ZV02030 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Zmluva č. 1592/2014/ZZ o zriadení záložného práva

Darovacia zmluva Slovanet a.s.

Zmluva o spolupráci Slovanet a.s.

Zmluva o bežnom účte VUB a.s.

Zmluva o terminovanom úvere VUB a.s.

Dohoda o vyplňovacom práve  k blankozmenke č. 1339/2014/D

DOHODA č. 11/2015/§ 54 – VZ  –  Verejné zamestnávanie

Zmluva-o-dielo-070515-MST-4

Zmluva  070515 MST-5

Zmluva 111115-MST-2

Zmluva 241115-MST-5-1

Zmluva 241115-MST-5-2

Správa audítora  na rok 2014

Zmluva o dielo – multifunkčné ihrisko

Zmluva o dielo – multifunkčné ihrisko – rozpočet

Zmluva o dielo DUGYTECH

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Kúpno-predajná zmluva Obec Hodejovec  od Dani Zoltána s manželkou

Zmluva s auditorom na audit za rok 2015

Prehľad faktúr 2011-2016

Mandátna zmluva na zabezpečenie VO na výber zhotoviteľa diela

Dodatok ku zmluve o dielo  241115 MST 5-1

Nájomná zmluva na pozemok BOVEL sro

Nájomná zmluva na budovu

Prehľad faktúr 2016-2017

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov – dodatok

Zmluva na prevádzkovanie vodovodu – Stredoslovenská vodárenská spoločnosť

Pozvánka na zasadnutie OZ 29.06.2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí  –  Informácie pre voliča

Választások a helyi önkormányzati szervekbe  –  Tájékoztatás a választók számára

Oznámenie o počte poslancov na volebné obdobie 2018-2022

Prehľad faktúr 2018

Výzva na modernizáciu verejného osvetlenia obce Hodejovec

Informácia o počte obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do samosprávnych orgánov obcí

Zmluva na modernizáciu VO v Hodejovci

Uznesenia zo dna 10.12.2018 1-6