Zverejnenie informácii /Közzététel

Všeobecne záväzné nariadenia / Önkormányzati rendeletek

Uznesenia OZ – Határozatok

Faktúry, objednávky – Számlák, megrendelések

Zmluvy / Szerződések

Dokumenty / Dokumentumok

 

 


Nariadenie vlády – zverejnenie informácii/ szabály a szabad információáramlásról

Povinne zverejnené informácie/ Információ kötelező nyilvánosságrahozása

Správa audítora  na rok 2014/ Aditor jelentés

Výzva na modernizáciu verejného osvetlenia obce Hodejovec/ Felhivás a közvilágitás modernizációjára

Upraveny rozpocet na rok 2018/ Módositott költségvetés 2018

Výpočet vytriedenia komunalnych odpadov na rok 2018/ Osztályozott hulladék számitás PDF

Rozpočet obce 2019-2021-tab/ Költségvetés

Zriadovacia listina DHZO Hodejovec/ Helyi önkéntes tűzoltószervezet alapitólevele

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Hodejovec na II. polrok 2019/ Főellenőr munkarendje

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB Hodejovec/ Szociális szolgáltatások terve

Stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2018/ Főellenőri jelentés a 2018-as könyvelési zárlathoz

Záverečný účet obce za rok 2018-as könyvelési zárlat

Rozpoctové opatrenie 1-2019: zmena rozpoctu/ Költségvetés módositás

Auditorská správa 2018/ Könyvvizsgálói jelentés 2018

Návrh rozpočtu 2020  príjem  / Költségvetés tervezet Kerekgede bevétel 

Návrh rozpočtu 2020 výdaj / Költségvetés tervezet Kerekgede kiadás

Plán kontrolnej činnosti I polrok 2020 / Főellenőri tervezet  ellenőrzések, 1. félév

Úroveň vytriedenia odpadov 2019- 13.85% – a válogatott hulladék szintje 2019

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky -zápisnica- Választás a Szlovák Nemzeti tanácsba-jegyzőkönyv

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2019 – A főellenőr véleménye a 2019-es év könyvelési zárlatáról

Záverečný účet obce za rok 2019-es könyvelési zárlat

Výr.správa obce Hodejovec rok 2019 – Év végi jelentés 2019

Správa auditora za rok 2019 – könyvvizsgáló jelentése a 2019-es évről

Správa vykonanej kontroli HK – Főellenőri vizsgálati jelentés

Sadzobnik-spravnych-poplatkov- 1.1.2018 /Adminisztrációs díjak

Návrh rozpočtu – Výdavky / Költségvetés tervezet 2021 – kiadás

Návrh rozpočtu – Príjmy / Költségvetés tervezet 2021 – bevétel

VZN 1-2020 o nakladaní s odpadmi Hodejovec

VZN 2-2020 O prevádzkovaní pohrebiska s domom smútku Hodejovec

Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov obce Hodejovec 2020/ Hulladék osztályozás mértéke 

Indiv. výročná správa obce rok 2020 Hodejovec/ az önkormányzat egyedi éves jelentése 

Záverečný účet obce za rok 2020/ Az önkormányzat zárszámadása

ZÁMER OBCE ZÁMENOU USKUTOČNIŤ PREVOD MAJETKU/ szándéknyilatkozat  földcseréről