Nová zubná pohotovosť – új fogovosi ügyelet

Nová zubná pohotovosť – új fogovosi ügyelet

Úradná tabuľa

Zverejnenie informácii /Közzététel

Pohrebníctvo v Hodejove – Temetkezés Várgedén

Pohrebníctvo – Temetkezés:
Ladislav Fűkő
Hodejov 141
Stála služba – Állandó szolgálat
0908 745 330, 0915 871 637

 

Odporúčanie RVPS – RÁEI javaslata

Vážený občania

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Rim. Sobote, vzhľadom na stúpajúce riziko zavlečenia nákazy afrického moru ošípaných, žiadá drobnochovateľov, aby dočasne zrušili chov domácich ošípaných – odporazením na jatočné využitie a nezakladali nové chovy až do odvolania a upozorňujú na povinnosť občanov, ktorý namajú registrované chovy, o ich bezokladnej regirtrácii prostredníctvom RVPS Rim. Sobota

 

Tisztelt Polgárok

A regionális állategészségügyi és élelmiszer igazgatás Rimaszombatban, tekintettel az afrikai sertéspestis behozatalának veszélyére, kéri a kisállattartókat, hogy ideiglenesen szüneteltessék a disznótenyésztést az állat levágásával és ne létesítsenek új tenyészetet visszavonásig és figyelmeztetnek a késedelem n nélküli regisztráció szükségességére a R. Szombati Állategészségügyi hivatalon keresztül.

 

13.10.2020 Minimálné požiadavky bezpečnosti – minimális biztonsági követelmények

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny/Tájékoztató a nemzeti kisebbségi nyelv használatának lehetőséséről

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny/Tájékoztató a nemzeti kisebbségi nyelv használatának lehetőséséről

 

KORONAVÍRUS – INFORMÁCIE

 

 

Kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR po príchode z rizikových krajín

 

Okres Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Telefón e-mail
Rimavská Sobota Rimavská Sobota 918 542 763 rs.epid@uvzsr.sk

 

Dr. Dudáš Dôležité OZNÁMENIE-FONTOS KÖZLEMÉNY, Príloha č1, Melléklet 1