Zachráňme spolu životy – plošné testovanie – országos tesztelés COVID-19

Rezervovať čas sa dá na kliknutím na nápis – feliratra kattintva lehet időpontot regisztrálni

Rezervovať

alebo na adrese – vagy a lenti címen

https://services.bookio.com/obec-hodejovec/widget?lang=sk

alebo použitím QR kódu – vagy a QR kód használatával

 

Popis systému nakladania s odpadom

Popis systému nakladania s odpadom

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom

Náklady na zbernú nádobu na ZKO znáša pôvodný pôvodca odpadu, náklady ne sú zahrnuté v miestnom poplatku za komunálny odpad. Nakladanie so ZKO z verejného priestranstva na území obce je zabezpečené prostredníctvom nádob (smetných košov) na ZKO rozmiestnených na území obce. Harmonogram zberu a vývozu zmesového komunálneho odpadu je zverejnený na web stránke obce v časti Služby.

Nakladanie s odpadom s obsahom škodlivých látok z domácností a autoakumulátormi

Na území obce uplatňuje kalendárový zber. Zber, prepravu, zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu. Obec zabezpečí pre držiteľa odpadu zber a odvoz dvakrát do roka, a to pristavením vozidla. O dni zberu podľa harmonogramu, bude obec informovať držiteľov odpadu v obci obvyklým spôsobom (miestným rozhlasom).

Nakladanie s elektroodpadom z domácností

Elektroodpad z domácností je držiteľ takéhoto odpadu povinný odovzdať v rámci kalendárového zberu, alebo  prostredníctvom spätného zberu elektroodpadu distribútorovi elektrozariadení priamo v predajni elektrospotrebičov. Na území obce uplatňuje kalendárový zber. Zber, prepravu, zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.

Nakladanie s odpadom z papiera

Odpady z papiera sa v rámci triedeného zberu zbierajú prostredníctvom kalendárového zberu 2 x do roka a sú na to určené modré plastové vrece. Zber zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.

Nakladanie s odpadom z plastov a PET fliaš

Odpady z plastov a PET flaše sa v rámci triedeného zberu zbierajú prostredníctvom žltých plastových vriec. Na území obce uplatňuje kalendárový zber 12x do roka. Zber zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.  Obaly z plastov (napr. PET fľaše) musia byť stlačené.

Nakladanie s odpadom zo skla

Odpady zo skla sa v rámci triedeného zberu zbierajú prostredníctvom zelených plastových  vriec. Na území obce uplatňuje kalendárový zber 2 x do roka . Zber zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu..

Nakladanie s odpadom z kovov a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky

Odpady z kovov a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom plastových vriec oranžovej farbe. Zber odpadov zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť 2 x do roka. Obec využíva spoločný zber kovov a viacvrstvových kombinovaných materiálov, pričom vyzbierané zložky budú následne roztriedené v priestoroch zberovej spoločnosti.

Nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi

Obyvatelia obce kompostujú svoj vlastný biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad vo svojom kompostovacom zásobníku. Obec nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad na svojom území pre obyvateľov obce, pretože 100% obyvateľov obce kompostuje vlastný biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a kuchynský odpad na svojich domácich kompostoviskách (kompostovací zásobník).

NOVÉ VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE – ÚJ RENDELETEK

VZN 1-2020 o nakladaní s odpadmi Hodejovec

VZN 1-2020 Hulladékok kezelése Kerekgede

VZN 2-2020 O prevádzkovaní pohrebiska s domom smútku Hodejovec

VZN 2-2020 a temető és halottasház üzemeltetéséről Kerekgede

Úradná tabuľa

Zverejnenie informácii /Közzététel

Pohrebníctvo v Hodejove – Temetkezés Várgedén

Pohrebníctvo – Temetkezés:
Ladislav Fűkő
Hodejov 141
Stála služba – Állandó szolgálat
0908 745 330, 0915 871 637

 

Úradné hodiny – ügyfélfogadási idő

V zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 ( 453/2020 Z.z.) z 31.12.2020 k návrhu na zmenu opatrení v súčasnej pandemickej situácii na Slovensku v období od

 

01.01.2021 do 24.01.2021

 

úradné hodiny sa upravujú nasledovne – ügyfélfogadási idő a következően módosul 2021 január 1 és 2021 január 24.-e között :

 

Pondelok – hétfő:       8.00 – 10.00

Utorok – kedd:           nestránkový deň – nincs ügyfélfogadás

Streda – szerda:          8.00 – 10.00

Štvrtok – csütörtök:    nestránkový deň – nincs ügyfélfogadás

Piatok – péntek:          8.00 – 10.00

 

z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste, pokiaľ je to možné využili inú, ako osobnú formu kontaktu s úradom (mailovú, telefonickú komunikáciu).

Chceme Vám oznámiť, že pokiaľ nám to povaha práce bude umožňovať, tak mimo stránkových dňoch ju budeme vykonávať v režime home office.

 

A romló epideomiológiai helyzet miatt kérjük kerüljék a személyes kontaktust, válosszonak a komunikációra más formát.

Ha a munkánk jellege megengedi, az ügyfélfogadáson kívüli időben azt otthonról végezzük.

 

E-mail: ocuhodejovec@gmail.com

Tel:      047 56 98 394

Mobil:  0917 216 990

 

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny/Tájékoztató a nemzeti kisebbségi nyelv használatának lehetőséséről

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny/Tájékoztató a nemzeti kisebbségi nyelv használatának lehetőséséről

 

KORONAVÍRUS – INFORMÁCIE

 

 

Kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR po príchode z rizikových krajín

 

Okres Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Telefón e-mail
Rimavská Sobota Rimavská Sobota 918 542 763 rs.epid@uvzsr.sk

 

Dr. Dudáš Dôležité OZNÁMENIE-FONTOS KÖZLEMÉNY, Príloha č1, Melléklet 1